วัน เสาร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2561 |เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ศิษย์เก่า

small grey bullet
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์


กรุณากรอกข้อมูล
รหัส
ชื่อ - สกุล
ภูมิลำเนา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปีที่ได้งาน
อาชีพ
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
 

ลำดับ รหัส ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา
ปีที่ได้งาน อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1
55
ธราธิป โกพลรัตน์
121 หมู่ 6 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 2560 2560 ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
55
นายพรรษกร นาชัยเงิน
44 หมู่ 2 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 2560 2560 ครู อัตราจ้าง โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม.20
3
55
นายเตชาวิทย์ พาณิชกิจการกุล
ึ7 ม.1 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 2560 2560 ลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4
54
น.ส.จุรีนาต เสโคตร
52 หมู่ 14 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ 2559 2560 ครูเอกชน ครู จ.นครพนม
5
54
นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยนาแพง
46/8 ต. นาจำปาอ. ดอนจาน จ. กาฬสินธุ์ 46000 2559 2559 พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ จังหวัดปราจีนบุรี
6
54
นางสาวจิประภา อินธิบาล
44 หมู่ 8 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 2559 2560 ธุรการ ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป.นครพนม เขต 2
7
0
นางสาวรัตนา ภารีนนท์
140 หมู่ 2 บ้านโพง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 2559 2559 ครู อัตราจ้าง โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
8
54
นางสาวรุ้งนภาพร ภูชาดา
19/1 ม. 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 2559 2559 พนักงานบริษัทเอกชน Staff-1 Make khonKaen
9
54
นางสาววิไลพร โชติประเสริฐ
8 หมู่16 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 2559 2560 ครู ครู โรงเรียนเอกปัญญา ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
10
54
นางสาวอัจฉราพร บาบญ
268 หมู่ 16 บ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 2559 2559 พนักงานจ้าง ผู้ดูแลศูนย์ ICT กองการศึกษา เทศบาลตำบลธาตุ
11
54
นายณัฐนนธ์ ขวาน้ำคำ
328/5 บ้านโนนชาด อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุํ 2559 2559 พนักงานบริษัท พนักงานทั่วไป บริ๋ษัทยูแทคไทยจำกัด
12
54
นายณัฐนนธ์ ขวาน้ำคำ
328/5 บ้านโนนชาด อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุํ 2559 2559 พนักงานบริษัท พนักงานทั่วไป บริ๋ษัทยูแทคไทยจำกัด
13
54
นายศักดิ์ดา มหาพรม
38 หมู่ 7 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 2559 2559 ครู ครูสอนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
14
0
พลวัตร อุ่นเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร 2559 2559 พนักงานบริษัท Web master Com7 Public ComPany Limited
15
54
ศิริวรรณ แสนโบราณ
96 หมู่4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 2559 พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัด ระยอง
16
54
ชิรินี ดีรักษา
175/3 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 2558 2559 พนักงานสินเชื้อ ผู้จัดการสาขา บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
17
54
นางสาวมยุรฉัตร กล้าหาญ
นครราชสีมา 2558 2559 อิสระ
18
54
นางสาวสุภาณี ศรีอุทธา
135 หมู่ 6 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 2558 2559 ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
19
0
นางสาวอรยา ม่วงมนตรี
กาฬสินธุ์ 2558 2559 ครู ครูผู้สอน วิทยาลัยสมเด็จเทคโนโลยีพณิชยการ
20
54
นางสาวอรยา ม่วงมนตรี
132 ม.4 บ.ยอดแกง ต.ยอดแกง 2558 2560 ครู อัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
21
54
นายวรวิทย์
ศรีสร้อย 2558 2559 รับจ้างทั่วไป ูผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
22
0
นายวุฒิไกร บำรุง
สกลนคร 2558 2559 อาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท-เทคอุดรธานี
23
0
นายสุชาติ ทุมผล
บ.ยอดแกง ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 2558 2559 ครู-อาจารย์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท-เทคอุดรธานี
24
0
นางสาวธิดาพร ศรีเคน
97/11 บ.นาฝาย ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนาฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2
25
0
นางสาวนิตยา ตาลวันนา
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2557 2558 ครู อาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สำนักงานส่งเสีิมการศึกษาเอกชน
26
0
นางสาวประกายแก้ว โอชารส
จังหวัดกาฬสืนธุ์ 2557 2559 พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่ปฏืบัติการ ธนาคารกสิกรไทย
27
0
นางสาววรรณวิษา ศรีวิชา
176หมู่2 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 2557 2558 ครูเอกชน ครู โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม
28
0
นางสาวศศิธร พลเพ็ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง โนนสูงพิทยาคม สพม24
29
0
นางสาวสุภาพร คนเพียร
มุกดาหาร 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม.6
30
0
นางสาวไอฟ้า แซ่ลิ้ม
อำนาจเจริญ 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง โพธิสารพิทยากร สพม.1
31
0
นาย วิรุต โต้ชาลี
มุกดาหาร 2557 2558 อิสระ - -
32
0
นาย สุวิชา ใจมั่น
มุกดาหาร 2557 2558 อิสระ - มุกดาหาร
33
0
นาย อัฒพล เจริญรัตน์
สกลนคร 2557 2558 ครู-อาจารย์ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต สกลนคร
34
0
นายกรพิพัฒน์ คำอินทร์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2557 2558 พนักงานบริษัท ฝ่ายจัดซื้อ สมุทรปราการ
35
0
นายจิรยุทธ์ แสนุบญศิริ
ขอนแก่น 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง บัวเหลือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2
36
0
นายชาตรี ธิตะเชียง
78/1หมู่7 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง)
37
0
นายชูเกียรติ ศรีจันทร์ดี
กาฬสินธุ์ 2557 2558 ครู อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนากุดสิม สพป.กส.3
38
0
นายประพัฒน์ ทองขาว
กาฬสินธุ์ 2557 2558 ครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
39
0
นายวรวุฒิ ศีแก้ว
94 หมู่ 3 ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 2557 2558 ครู ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านวังม่วง จ.ชัยภูมิ
40
0
นายวัชรศักดิ์ นวลบัติ
กาฬสินธุ์ 2557 2558 ครู ครูอัตรจ้าง โรงเรียนเขาวงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต3
41
0
นายศิลา อรรถประจง
60หมู่ 4 ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 2557 2558 ครู ครูอัตรจ้าง โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
42
0
นายสมปอง เยาวะเสริฐ
53 ม.13 บ.ดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 2557 2558 ช่างออกแบบ ออกแบบสื่อต่างๆและเขียนแบบบ้าน 2Dและ3D บ้านดอนหัน จังหวัดกาฬสินธุ์
43
0
นายสุรเชษฐ์ ศรีกำพล
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2557 2558 พนักงานมหาลัย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
44
0
นายอภิสิทธิ์ พรมจมร
กาฬสินธิ์ 2557 2558 ครู ครู โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
45
0
จินตนา ไพรัตน์
กาฬสินธุ์ 2556 2558 พนักงานจ้างของรัฐ ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนกุฉินารายณ์
46
53
Barneyxcq
DNTqfXTDIYML 1985 1985 KwNygJEcPv aRcNrYBPkhAMTeDkO ZniuCUuYgwo
47
53
Barneyxcq
HZntZqxneA 1985 1985 JbWXHFaOssoRkLRWWC JHYdfMLTjyPyB ECnYtfWlGhgIFvhK
48
53
Barnypok
jIYELXvaeysSi 1985 1985 ZkAzPpRLeXeWHABofe nEfuwMFQjphZ aqtxuwhtjCmgWrfutj
49
53
Barnypok
RGrvMLDsEyYBtb 1985 1985 qlkfhACaQBLc LnwDJTOLDPwyjok xXdOhSLxNDlJMDF
50
53
Barnypok
aBPscpDFWyMuuLv 1985 1985 dAtKLoTjiyz MrzEfVtgkoydY RpmKAknyelsqdd

ทั้งหมด  60  รายการ