วัน พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2563 |เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา small grey bullet

ระเบียบการสมัครรับเลือกตั้งประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑.คุณสมบัติผู้สมัคร

     ๑.๑)กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

     ๑.๒)มีผลการศึกษาในระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ในปีที่มีการเลือกตั้ง

     ๑.๓)ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

     ๑.๔)ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในสภานักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษาสโมสรนักศึกษาชมรม

๒. รูปแบบการสมัคร 

      รับ – ส่งใบสมัคร ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดขึ้น

๓. เอกสารประกอบการสมัคร 

     ๓.๑)ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.comed.ksu.ac.th/

     ๓.๒)หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

          ๓.๒.๑)รูปถ่ายนักศึกษา หน้าตรง ขนาด๑นิ้ว จำนวน๑ รูป (ติดบนใบสมัคร)

          ๓.๒.๒)เอกสารแสดงผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย ๑/๒๕๕๖(จากเว็บมหาวิทยาลัย รับรองสำเนาถูกต้อง)

          ๓.๒.๓)สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา(รับรองสำเนาถูกต้อง)

๔. การรับและส่งเอกสารประกอบการสมัคร 

     การรับ ผู้สมัครขอรับเอกสารประกอบการสมัครที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ห้องสหกรณ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๐– ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗(ส่งเอกสารล่าช้าให้อยู่ในดุลพินิจคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้ง)

๕. กำหนดการเลือกตั้ง

      ๑. กำหนดการเลือกตั้ง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา๙.๐๐น.- ๑๕.๐๐น.

      ๒.การนับคะแนน ดำเนินการนับหลังจากการปิดการเลือกตั้ง

 

ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดจากไฟล์แนบครับ


โพสโดย : Rotsarong Phatthaanusorn  | 21 ก.พ. 2557  | เข้าชม : 823  ครั้ง
      

 ย้อนกลับ