วัน จันทร์ ที่ 12 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2564 |เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการสร้างสื่อ Andriod Application 29-30 พ.ค. 58 small grey bullet

โครงการบริการวิชาการ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอน Android Application

         สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  จะดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอน Android Application ในระหว่าง วันที่ 29-30 เมษายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A306 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมมีดังนี้

 

1 นายทวีศักดิ์  ศรีเครือดง                    โรงเรียนบ้านโนนค้อ

2 นางสาวนุชนาฏ  หระมาตย์                โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ

3 นางรุ่งอรุณ  นิลสนธิ                         โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

4 นางชญาณี  โพธิ์รัตน์โส                    โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

5 นางสาวสายฝน  ภูนาโคก                  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

6 นางสาววิจิตตรา  อนุแก่นทราย          โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

7 นางลินดา  จันทุดม                           โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

8 นางสาวศิริวรรณ  มูลศรี                     โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

9 นายเวท  แสงนาโก                          โรงเรียนชุมชนแจนแลนราฏร์บำรุง

10 นางวงเพชร  กมลเลิศ                     โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม

11 นางวราลักษณ์  นันตะริ                   โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

12 นางอรอนงค์  ไชยภู                        โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย

13 นางสุกัญญา  ภูแดนไกล                 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย

14 นางทัดตะวัน  นามจุมจัง                  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ

15 นางติรยา  นามวงษ์                        โรงเรียนดินจี่            

16 นางสุปรียา  พันอุสาห์                     โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม

17 นางสาวเชอรีนันท์  พันอุสาห์           โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม

18 นางสาวจริยา  กั้ววงษ์                     โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

19 นางสาวอรวรรณ  เสนาะเสียง           โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

20 นางสาวมนัสนี  ศรีทอง                    โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา

21 นางเพ็ญศรี  ศรีทอง                        โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

22 นายสุริยงค์  อะสุรพงศ์                    โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

23 นางเรวดี  สารวิถี                            โรงเรียนบ้านบัวโดน

24 นางบุญมา  ศรีกำพล                       โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์

25 นางอรอุมา  กุไรรัตน์                       โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์

26 นางสาวลาวัลย์  ไชยคีรี                   โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์

27 นายประวิทย์  ปิ่นทะวงศ์                  โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

28 นายกิตติพงษ์  ภูวิจารย์                   โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

29 นางสุวจิตรา  ภูวิจารย์                      โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

30 นางอรทัย  สุวรรณหาร                    โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

31 นายนพพร  พรมแพง                       โรงเรียนบ้านห้วยแดง

32 นางสาวพัชระ  บำรุง                       โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา

33 นายเวียงศักดิ์  สารฤทธิ์                  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม

34 นางอุราวัน  เหล่าสุภาพ                   โรงเรียนบ้านบัวขาว

35 นางสาวกรวรรน  คำประเสริฐ           โรงเรียนสิงห์สะอาด

36 นางสาวเนตรชนก  อุดรศรี               โรงเรียนสิงห์สะอาด

37 นายสุพิษ  นามโคตร                       โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี

38 นางฉวีวรรณ  มาตย์ภูมี                    โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมกรมป่าไม้

39 นางสาวพรสวรรค์  ผลพันธุ์              โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมกรมป่าไม้

40 นายธีรติ  ไสยวรรณ                        โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

41 นางนพมาศ  สิงห์ทอง                     โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร

42 นายณัฐวิทย์  วัดเข้าหลาม               โรงเรียนเขาวงวิทยา

43 นายศราวุธ  สกุลโพน                      โรงเรียนเขาวงวิทยา

44 นายธนพล  ศรีลำไพ                       โรงเรียนเขาวงวิทยา

45 นายวัชระ  ปิ่นโสภา                        โรงเรียนเขาวงวิทยา

46 นางสาววรัญญา  บุตรศิลาฤทธิ์         โรงเรียนเขาวงวิทยา

47 นางสาวชุติมาส  สุกลแพง               โรงเรียนเขาวงวิทยา

48 นายสมหมาย  ภูผาสิทธิ์                  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์

49 นางณัฎฐาพร  จันลาวงศ์                 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน

50 นางจรสจันทร์  แสนณรงค์               โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน

51 นางวิสุดา  เขจรสัตย์                       โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์

52 นางสาวพิกุล  แสบงบาล                 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์

53 นางสาวนวีนา  ไชยขันธุ์                  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง

54 นางสาวสายะภัณณ์  นันทะแสน        โรงเรียนดงน้อยวิทยา

55 นางสาวฤกษ์บุษยา  บุญสาร             โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา

 

วีดีโอสอน การสร้าง captivate ตอน 1 แนะนำสื่อที่ต้องการจะสร้าง

วีดีโอสอน การสร้าง captivate ตอน 2 เริ่มสร้างโปรเจค

วีดีโอสอน การสร้าง captivate ตอน 3 การสร้างเมนูหลัก

วีดีโอสอน การสร้าง captivate ตอน 4 สร้างพื้นหลังแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

วีดีโอสอน การสร้าง captivate ตอน 5 สร้างเนื้อหาหน่วยที่ 1 และการเชื่อมโยงปุ่มกด

วีดีโอสอน การสร้าง captivate ตอน 6 การใส่เนื้อหาบทเรียน(ต่อ)

วีดีโอสอน การสร้าง captivate ตอน 7 การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

วีดีโอสอน การสร้าง captivate ตอน 8 การแทรกวีดีโอ

วีดีโอสอน การสร้าง captivate ตอน 9 การแทรกเสียง และตัดต่อเสียง

วีดีโอสอน การสร้าง captivate ตอน 10

วีดีโอสอน การสร้าง captivate ตอน 11

วีดีโอสอน การสร้าง captivate ตอน 12

วีดีโอสอน การสร้าง captivate ตอน 13

วีดีโอสอน การสร้าง captivate ตอน 14

 

ไฟล์อบรมวันแรก ดาวน์โหลดที่นี่ครับ


โพสโดย : Rotsarong Phatthaanusorn  | 21 พ.ค. 2558  | เข้าชม : 5341  ครั้ง
      

 ย้อนกลับ