วัน พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2563 |เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 small grey bullet

ชื่อโครงการ                การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้ศึกษา                  วรวิทย์  ศรีสร้อย

อาจารย์ที่ปรึกษา         สวียา  สุรมณี

ปริญญา                     ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัย               มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ปีที่พิมพ์ 2556

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2)หาคุณภาพแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 13)ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก จำนวน 30 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็ตเล็ตเรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า 

1. ได้แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บทแท็บเล็ตเรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. คุณภาพแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บทแท็บเล็ต เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด("X"  ̅=4.52, S.D. =0.00)

3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บทแท็บเล็ต เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด("X"  ̅ =4.51, S.D. =0.59)

 
เนื้อหาเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดด้านล่างครับ

โพสโดย : Rotsarong Phatthaanusorn  | 11 มิ.ย. 2557  | เข้าชม : 1582  ครั้ง
      

 ย้อนกลับ